Trefwoorden

ACTH:
Werkt in op de bijnierschors en stimuleert de aanmaak van corticosteroïden die diverse lichamelijke reacties bij ontstekingen en infecties onderdrukken Galee De Craene

Ambiguïteit
Wat op verschillende manieren begrepen kan worden Olga Wróbel

Arbeidsethos
Normen en waarden die verbonden worden aan het (betaalde) werk. Olga Wróbel

Arbeidsmarktparticipatie:
Het percentage van de bevolking dat deelneemt aan het arbeidsproces/tot de beroepsbevolking hoort. Yana Marinx

Armoede:
Is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Zij ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en/of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien Maxime Vanderhispallie

Assumptie:
Veronderstelling Eliza Dedoelder

Budgetteren:
Het overzichtelijk opstellen van een compleet van maandelijkse in- en uitgaven in de oude en nieuwe situatie. **Amber Moerman

Cariës:
Ziekelijk verval van botweefsel = beeneter Louise-Marie Velghe

CBCL:
een diagnostisch instrument om probleemgedrag en vaardigheden van kinderen en jeugdigen op gestandaardiseerde wijze te kwantificeren. Galee De Craene

Comprehensief onderwijssysteem:
onderwijsvorm met een gemeenschappelijk curriculum voor leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs, ongeacht hun niveau Eliza Dedoelder

Coöperatief leren:
Op coöperatie, samenwerking gebaseerd
Zich coöperatief opstellen (van personen): bereid tot medewerking Eliza Dedoelder

Delinquentie:
Het begaan van een misdaad Olga Wróbel

Demografische kenmerken:
Alle zaken die te maken hebben met de opbouw en samenstelling van de bevolking. Bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, etniciteit, opleidingsniveau,… Jonas Van den Brande

Depolitisering
Het uit een politiek vlak halen Olga Wróbel

Derdebetalersregeling:
Regeling waarbij een derde betaald van een dienst, bv. In de gezondheidszorg en het openbaar vervoer. Louise-Marie Velghe

Didactiek:
de kunst van het onderwijzen, dat deel van de opvoedkunde waarin overdracht van kennis en vaardigheden behandeld wordt. Eliza Dedoelder

Diversiteit:
De verschillen tussen de individuen van een groep, in waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring Amber Moerman

DSM5:
is een afkorting voor: 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Alle geestelijke aandoening staan er uitgebreid in beschreven. Galee De Craene

EDMR:
Een therapeutische behandelmethode die met name toegepast wordt bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en bestaat sinds eind jaren 80. Galee De Craene

Egalitaire systeem:
Gelijkheid nastrevend systeem, vooraanstaand systeem Eliza Dedoelder

Frustratie:
Diep gevoelde teleurstelling Olga Wróbel

Geconstateerd
Zien of inzien (dat iets zo is als het is) Amber Moerman

Grooming:
de werkwijze waarop pedoseksuelen contact leggen met kinderen met het oogmerk seksueel contact tot stand te brengen. Galee De Craene

Hulpverlener:
is de algemene benaming voor een persoon die hulp verleent in bepaalde situaties Maxime Vanderhispallie

Integreren
In Nederland willen we dat iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Het is gewenst dat immigranten de Nederlandse taal kennen. En andere Nederlandse gewoonten. Zo kunnen ze zich gemakkelijker thuis voelen in Nederland. Amber Moerman

Internaliseren:
tot on­der­deel van het in­ner­lijk ma­ken, zich ei­gen ma­ken Louise-Marie Velghe

Knowhow:
Iemand die kennis heeft door ervaring Olga Wróbel

Mainstream:
Toonaangevende stroming Olga Wróbel

Monetaire armoede:
Armoede op vlak van geld. Yana Marinx

Monitoring:
1) Bewaking
2) Ontwikkeling volgen door regelmatig (gehoor) onderzoek te doen Olga Wróbel

Onmacht:
het niet in staat zijn om iets te doen of iemand te helpen Maxime Vanderhispallie

Onvervulde zorgbehoeften:
De zorgbehoeften waar daklozen het vaak moeilijk mee hebben en vaak niet vervuld kunnen worden door hun toestand. Hieronder vallen acht levensdomeinen:
Het vinden van huisvesting, financiën, aanleren van basisvaardigheden, zoeken naar werk, lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, tandheelkundige zorg en veiligheid. Jonas Van den Brande

Pain Based Behaviour:
Gedrag bij het jonge kind dat op mishandeling van een verzorgingsfiguur kan duiden. Galee De Craene

Perceptie
Resultaat van het waarnemen Olga Wróbel

Perinatale gezondheid:
Gezondheid rondom de geboorte Louise-Marie Velghe

Preoccupatie:
Dat waar je je in de geest mee bezig houdt Eliza Dedoelder

Problematiek
Geheel van problemen en moeilijkheden op een bepaald gebied Amber Moerman

Proliferatie:
groei of verspreiding. Galee De Craene

Referentiebudgetten:
Inkomen dat minimaal noodzakelijk is om menswaardig te kunnen leven. Yana Marinx

ROM:
(routine outcome monitoring) Regelmatige bevraging. Galee De Craene

Sociale steun:
Sociale steun kan je zowel vanuit naasten komen maar ook vanuit de staat.
In België heeft iedere inwoner recht op:
goede gezondheidszorgen, huisvesting, voldoende financiële middelen, werkverschaffing en degelijk onderwijs. Jonas Van den Brande

Sociale uitsluiting:
Het proces waarin personen omwille van één of meerdere kenmerken geïsoleerd raken van het maatschappelijk gebeuren Olga Wróbel

Stabiele huisvesting:
Stabiele huisvesting wordt gedefinieerd als ten minste 90 opeenvolgende dagen onafhankelijk gehuisvest of levend in ondersteunende woningen te hebben doorgebracht. Jonas Van den Brande

Stakeholders
Alle betrokken personen bij een onderneming. Olga Wróbel

Stigmatiseren:
Brandmerken, schandvlekken
kenmerken met de vijf wonden van de gekruisigde Christus Louise-Marie Velghe

Trend:
Richting waar in een aantal samenhangende verschijnselen zich ontwikkelt Eliza Dedoelder

TRF:
Teachers report form: de door de leerkracht of leidster in te vullen versie van de CBCL Galee De Craene

Triviaal:
Uitspraak die voor de ontwikkeling van een theorie geen enkele waarde heeft, die slechts een constatering van een feit inhoudt Eliza Dedoelder

Vrijwilligers:
is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk.Maxime Vanderhispallie

Welvaartvastheid:
Toestand waarin de hoogte van sociale uitkeringen en pensioenen evenredig groeien met de welvaart. Yana Marinx

Ziektekostenverzekering:
Ziektekostenverzekering is een verzekering die de kosten van medische behandeling, het gebruik van hulmiddelen of andere voorzieningen op grond van een medische noodzaak vergoedt. Jonas Van den Brande