Juridische En Maatschappelijke Context
 • Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Louise-Marie Velghe
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de reglementering betreffende het sociaal huurstelsel en de overdracht van onroerende goederen Britney Himpe
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen Britney Himpe
 • Besluit van de Vlaamse Regering over de bijdrage van de gemeenten in de uitgaven die verbonden zijn aan de gewestelijke ontvangers (B.S.04/12/2018) Amber Moerman
 • Besluit van de Vlaamse Regering. Decreet van 28 november 2013 betreffende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning (8 augustus 1980). Belgisch Staatsblad, 56862. (Eliza Dedoelder)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning (B.S.04/08/2014) ** Amber Moerman**
 • Besluit van de Vlaamse Regering. Decreet van 24 juni 2016 betreffende de Vlaamse sociale bescherming (7 juli 2006). Belgisch Staatsblad, 86962. (Eliza Dedoelder)
 • Besluit van de Vlaamse Regering. Decreet van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk (17 oktober 2003). Belgisch Staatsblad, 48114. (Eliza Dedoelder)
 • Besluit van de Vlaamse Regering. Samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014 inzake dak-en thuisloosheid (15 juli 1997). Belgisch Staatsblad, 89864. (Eliza Dedoelder)
 • Besluit van de Vlaamse Regering (31 maart 2017) betreffende de subsidiëring van een vernieuwde en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de bestrijding van kinderarmoede (04 mei 2017) Belgisch Staatsblad. (Yana Marinx & Eliza Dedoelder)
 • Decreet houdende aanpassingen uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 Louise-Marie Velghe
 • Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (B.S.02/10/2017) Amber Moerman
 • Decreet (tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering elektriciteit, gas en water (verv. decr. 19 juli 2013, art. 3, I: 2 september 2013)) (en de levering van thermische energie (ing. Decr. 10 maart 2017, art. 2, I: te bepalen door de Vlaamse regering)) Louise-Marie Velghe
 • Ministerieel besluit 28 april 2004 betreffende de aanvraag tot erkenning van organisaties voor coördinatie en toeleiding tot de opleiding ervaringsdeskundigen in de armoede (26 mei 2004) Belgisch Staatsblad. Yana Marinx
 • Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid Britney Himpe
 • Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Britney Himpe
 • Omzendbrief BA 97/19 betreffende het recht op een minimumlevering van elektriciteit, gas en water – rol van de lokale adviescommissie Louise-Marie Velghe
 • Vlaams Actieplan Armoedebeleid 2015-2019 Louise-Marie Velghe
 • Wijzigingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid Britney Himpe
 • 07/02/2014 Ministerieel besluit betreffende de vaststelling en verdeling van de subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding (B.S.07/05/2014) Galee De Craene
 • 07/02/2014: Ministerieel besluit betreffende de vaststellingen en verdeling van de subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding. (Kjenta Vandenbulcke)
 • 21/02/2014 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (B.S.28/02/2014) Galee De Craene
 • 21/03/2003 Decreet betreffende de armoedebestrijding (B.S.11/06/2003) Galee De Craene
 • 31/03/2017: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de bestrijding van kinderarmoede. (Kjenta Vandenbulcke)
 • Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen (10 juli 2018). Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 55278. Olga Wróbel
 • Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming (03 april 2018). Franse Gemeenschap, 31846. Olga Wróbel
 • Hoe de detectie van kindermishandeling verbeteren? Amber Moerman
 • Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (26 juli 2018). Kanselarij van de Eerste Minister, 59203. Olga Wróbel
 • Decreet over het lokaal bestuur (15 februari 2018). Vlaamse Overheid, 11050 Olga Wróbel
 • Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening voor het jaar 2018 (27 april 2018). Maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie, 36722. Olga Wróbel
 • Decreet houdende de Vlaamse Wooncode (21110) Jonas Van den Brande
 • 40 nationale kinderrechtenindicatoren Amber Moerman
 • Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid (37357) Jonas Van den Brande
 • Decreet betreffende het lokaal sociaal beleid (37978) Jonas Van den Brande